Tüzük

MADDE 1: Derneğin adı, Çağdaş Gazeteciler Derneği’dir. Derneğin kısaltılmış adı ÇGD’dir. Derneğin genel merkezi Ankara’dadır.

DERNEĞİN AMACI

MADDE 2: Demokrasinin en temel kurumu olan, bütün öteki özgürlüklere kaynaklık eden düşünceyi ifade ve basın özgürlüğünün Türkiye’de tam olarak gerçekleşmesi, haber alma hakkının hiçbir baskı ve sınırlama olmaksızın kullanılabilmesi, gazetecilerin mesleki hak ve çıkarlarının korunup geliştirilmesi ve bu yönde sendikal örgütlenmenin güçlendirilmesi için çalışmak; üyelerinin kültürel gelişmesine, ekonomik ve sosyal refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak.

DERNEĞİN FAALİYETLERİ

MADDE 3: Çağdaş Gazeteciler Derneği, amacını gerçekleştirmek için şu çalışmaları yapar:
a. Mesleğin gerektirdiği hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesi için yasama ve yürütme organlarıyla, resmi ve özel kurumlar ve kuruluşlar karşısında üyelerini temsil etmek.
b. Basın-yayın emekçilerinin Anayasa, yasalar ve uluslararası anlaşmalarla elde edilmiş haklarını korumak ve geliştirmek için mücadele etmek.
c. Mesleki uğraşlarda karşılaşılan güçlükleri ve sorunları incelemek, çözüm yolları üretmek, bu konuda görevli kuruluşlarla ilişkide bulunmak.
d. Meslek alanında dayanışmayı güçlendirmek, üyelerin çalışma koşullarını iyileştirmek için çaba göstermek.
e. Üyelerine sosyal ve kültürel yardımda bulunmak.
f. Yurtiçi-yurtdışı faaliyet alanında gerekli toplantılara katılmak, uluslararası meslek kuruluşlarıyla ilişki kurmak ve buralarda üyelerini temsil etmek.
g. Yurtiçi ve yurtdışı gezilerinde üyelerine kolaylık sağlamak, bu amaçla ilgili kuruluşlarla ilişki kurmak.
h. Derneğin amacı doğrultusunda gerekli yayınları yapmak, yayın birimleri oluşturmak, açıkoturum, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek. Görsel, yazılı, işitsel ve elektronik basın-iletişim sektörüyle ilgili araştırma yapmak, anketler düzenlemek, sonuçlarını kamuoyuna duyurmak, benzer girişimleri desteklemek
i. Üyelerinin sağlık sorunlarının çözümüne çalışmak, sağlık ve dinlenme tesisleri kurmak ya da kiralamak. Üyelerinin eğitim ve öğrenim faaliyetleri için eğitim merkezi, yurt, lokal, pansiyon gibi tesisler kurmak, taşınmaz mallar edinmek.
j. Stajyer gazetecilerin yetişmelerine katkıda bulunmak, sorunlarının çözümüne ve iş bulmalarına yardımcı olmak.
k. Mesleğin gelişimi için başarılı gazetecileri ödüllendirmek, meslek etik kurallarına aykırı tutum ve davranışları belirlenen gazetecilerin dikkatini çekmek.
l. Şube ve temsilcilik açmak, federasyon kurmak ya da aynı alanda faaliyet gösteren federasyonlara üye olmak.
m. Gerçek veya tüzelkişilerle birlikte ya da tek başına vakıf kurmak, kurulmuş olan vakıflara üye olmak
n. Uluslararası faaliyette bulunmak, benzer amaçlı kuruluşlarla işbirliği yapmak, yurtdışında temsilcilik veya şube açmak, meslekle ilgili dernek ya da üst kuruluş kurmak, bu amaçla oluşturulmuş dernek ya da kuruluşlara katılmak.
o. ÇGD’nin amaç ve üyelik ilkeleriyle belirlenen tutumuna aykırı faaliyet göstermediği bilinen yurtiçindeki ve yurtdışındaki derneklerden, vakıflardan, sendikalardan, meslek kuruluşları ve kişilerden maddi ve ayni yardım almak, benzer nitelikteki kurum ve kuruluşlara maddi yardımda bulunmak.
p. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla, derneğin görev alanına giren konularda ortak projeler yürütmek, proje maliyetlerinin karşılanması için bu kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım almak.
r. Özellikle işsiz üyelerinin gereksinim duyacakları zorunlu mal ve hizmetler ile kısa vadeli kredi isteklerini karşılamak amacıyla sandık kurmak.
s. Dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak amaçlar için platform oluşturmak.

ÜYELİK

MADDE 4: Süreli bir basın-yayın organında (yazılı, görüntülü, sesli veya elektronik) kadrolu, sözleşmeli ya da telif karşılığı, haber alma, işleme, iletme veya görüş, fikir belirtme görevini düzenli biçimde üstlenen, asıl işi ve başlıca geçim kaynağı bu olup, çalıştığı işletme ile ilgili yasalar karşısındaki konumu bu tanıma uygun olanlar, gazetecidir. Gazete, dergi, haber-fotoğraf-film ajansları, elektronik ortamdaki basın-yayın faaliyetleri ile radyo ve televizyon kuruluşları ve Basın-Yayın Genel Müdürlüğü’nün “gazetecilik” niteliğindeki görevlerinde fiilen en az bir yıl çalışanlar, Dernekler Yasası hükümlerine aykırı olmamak koşulu ile derneğe asıl üye olabilirler.
Çeşitli kuruluşların, sendikaların basın-halkla ilişkiler ve yayın dairelerinin gazetecilik kapsamına giren görevlerinde, gazeteciliği ana meslek olarak yapanlarla asıl uğraşı gazetecilik olan yabancı uyruklu kişiler, birinci fıkradaki koşulları taşıdıkları takdirde asıl üye olabilirler.
Üniversitelerin iletişim fakültesi ve iletişim lisesi öğrencileri ise öğrenimleri süresince aday üye olabilirler. Aday üyelerin genel kurulda seçme ve seçilme hakları yoktur.

ÜYELİK KOŞULLARI

MADDE 5: Derneğe üye olabilmek için şu koşullar gereklidir:
1. Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzelkişi olmak
2. Kısıtlı olmamak
3. Meslek onuruyla bağdaşmayan kötü ün sahibi olmamak.
4. Dernek kurma hakkını yitirmemiş olmak.
5. İkinci maddede belirtilen derneğin amacı ile dokuzuncu maddede belirtilen üyelik ilkelerine aykırı uğraşlar içinde bulunmamak.

ONURSAL ÜYELİK

MADDE 6: Derneğin ilke ve amaçlarını benimseyen, düşünce ve basın yaşamına katkıda bulunan kişilerle iletişim alanında çalışan öğretim elemanları, üyelerin önerisi ve Genel Yönetim Kurulu’nun kararıyla onursal üye olabilirler. Onursal üyeler, dernek organlarında görev almak ve genel kurulda oy kullanmak dışında, derneğin üyelerine sağladığı tüm olanaklardan yararlanırlar.


ÜYELİK İÇİN BAŞVURU

MADDE 7: Tüzüğün 4. ve 5. maddelerindeki koşulları taşıyan ve üye olmak isteyenler, 2 asıl üyenin önerisiyle en yakın şubeye yazılı olarak başvururlar. Şube Yönetim Kurulu, en geç bir ay içinde gerekli incelemeyi yaparak başvuruyu karara bağlar. Genel Yönetim Kurulu, itiraz durumunda başvuruyu bir ay içinde sonuçlandırır. Sonuç, ilgili taraflara yazıyla bildirilir. Başvuruların reddi gerekçeli olur. Şubeler, karara bağladıkları üyelik başvurularını 15 gün içinde Genel Merkez’e gönderir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA ve ÇIKMA

MADDE 8: İlgili yasalar ve ÇGD Tüzüğü uyarınca üyelik hakkını yitirenler ile tüzük hükümlerine aykırı davranışları nedeniyle yetkili organ kararı ile üyelikten çıkartılanların kayıtları Şube Yönetimi Kurulu’nca silinir. Hastalık, görevli olarak yurtdışına gitme, işsizlik gibi mazeretler dışında BİR (1) yıl süreyle ödentisini vermeyenlerin üyelikleri, Şube Yönetim Kurulu’nca düşürülür. Yüz kızartıcı suçtan hüküm giyenler dernek üyeliğinden çıkarılır.

ÜYELİK İLKELERİ

MADDE 9: Üyelik başvuruları kabul edilen gazeteciler, aşağıdaki meslek etik kurallarına uymak zorundadır:
1. Gazetecilik kamu görevidir; gazetecinin temel amacı haber ve yorum üreterek halkı ve kamuoyunu bilgilendirmektir. Gazetecilik, özel amaç ve çıkarlara alet edilemez; haber ve bilgiyi yayımlamak ya da yayımlamamak karşılığında maddi-manevi çıkar sağlanamaz, hediye kabul edilemez.
2. Gazetecinin halka ve kamuoyuna karşı mesleki sorumluluğu, işverenine ve kamu otoritelerine karşı sorumluluğundan önce gelir.
3. Gazetecilikte, “haberde dürüstlük-nesnellik, yorumda özgürlük-serbestlik” kuralı titizlikle uygulanır. Haber, yorum ve ilan-reklam metinlerinin birbirlerinden ayrı tutulması, okuyucuya ve izleyiciye saygının da gereğidir.
4. Yayınlarda hiç kimse ırk, renk, cinsiyet, dil, dinsel inanç ya da inançsızlık, sosyal statü, sınıf, bedensel yapı, düşünce ve eğilimleri nedeniyle hor görülemez, kınanamaz, aşağılanamaz. Haber ve yorumda, kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan sözcükler kullanılamaz.
5. Gazetecilikte, kanıtsız iddia ve suçlamaya, iftiraya, yalana, manipülasyona yer yoktur; kanıt ve belgeler tahrif edilemez; doğruluğu kesinleşmeyen haber, doğruymuş gibi sunularak okuyucu-izleyici yanıltılmaz. Her şeye karşın yanlışlığı ortaya çıkan haber ve yorum düzeltilir, yanıt ve düzeltme hakkı kullandırılır.
6. Kamuoyunun ve halkın haber alma ve bilgi edinme hakkıyla doğrudan ilgili değilse, kişilerin özel yaşamı yayın konusu yapılamaz.
7. Hiç kimse, yargı kararı olmadıkça, “suçlu” ilan edilemez; idari makamların tek yanlı suçlamaları ve teşhir uygulamalarından hareketle, haberde ve yorumda suçlu gibi gösterilemez. Yargılama sürecinde de yalnızca haber verilir, taraf olunmaz.
8. Gazeteci, görevini yaparken, mesleğin saygınlık ve ahlakını gölgeleyecek yöntem, tutum ve davranışlardan uzak durur; bilgi edinmek için tehdit ve şantaja başvurmaz, maddi-manevi çıkar vaat etmez..
9. Gazeteci, devlet başkanından sade vatandaşa kadar, haber kaynağı kişi ve kurumlarla iletişimini meslek kuralları içinde kalarak yürütür; gazetecilik görevinin ötesine geçerek, haber kaynaklarıyla bütünleşmez, özdeşleşmez. Bu bağlamda, hükümetin ve resmi-özel kişi ve kuruluşların sözcüsü ve elemanı; gizli servis ajanı, polis, asker, bürokrat, politikacı, parti militanı, şirket yöneticisi, bankacı, tüccar, vb. gibi davranamaz, yayın yapamaz; yalnızca gazetecilik yapar.
10. Gazeteci ve yayın organı, ideolojik, siyasal, ekonomik, örgütsel tercihleri doğrultusunda yayın yapmak istediğinde bunu dürüstçe açıklar, “tarafsızlık” maskesinin arkasına saklanmaz.
11. Gazeteci, devletin belirlediği ekonomik, sosyal, siyasal, ulusal ve uluslararası politikaların karar ve uygulama süreçlerinin öznesi değil, nesnel gözlemcisi ve habercisidir; bu konularda resmi-gayri resmi önyargıları değil, halkın haber alma hakkını gözetir.
12. Gazeteci, şiddet, zorbalık ve savaş kışkırtıcılığına araç olamaz. Barışı, ulusların ve halkların kardeşliğini, eşitliğini savunur; insanlar, topluluklar ve uluslar arasında nefreti, düşmanlığı körükleyici yayından kaçınır. Ulusal bağımsızlık ve demokrasiyi vazgeçilmez ilke olarak kabul eder. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde ve Helsinki Nihai Senedi’nde belirtilen ilkelere bağlı kalır.
13. Gazeteci, ücretli basın emekçisi kimliğiyle, işyerinde, işkolunda ve ülke genelinde emek-sermaye ilişkilerinin demokratik çerçeveye kavuşturulması için, emekçilerin ekonomik- demokratik mücadelesine aktif olarak katılır.
14. Gazeteci, düşünce ve basın özgürlüğünün tam olarak gerçekleşmesi, kamuoyunun serbestçe oluşması ve halkın haber alma hakkının hiçbir kısıtlama olmaksızın kullanılabilmesi için her türlü sansür ve otosansürle mücadele eder, kamuoyunu bu yönde bilgilendirir.
15. Gazeteci, kaynaklarının gizliliğine ihanet etmez; saklı kalmak üzere verilen bilgileri yayımlamaz; kaynağın yanıltmayı amaçlaması durumunda, kamu yararı doğrultusunda hareket eder.
16. Gazeteci, haber, yorum ve yazılarının sorumluluğunu eksiksiz ve kaçamaksız üstlenir; meslektaşlarının haber, yorum ve yazıları ile başkalarının yazınsal ürünlerini kendi ürünüymüş gibi kamuoyuna sunamaz.
17. Gazeteci, elde ettiği ekonomik-mali bilgileri yalnızca haber ve yorum yazmak için kullanır. Sahip olduğu, alım satımını yaptığı ve yapacağı menkul değerler hakkında haber ve yorum yapamaz.
18. Gazeteci, rekabet nedeniyle de olsa, başka gazetecilere bilinçli ve açık, mesleki zarar vermekten kaçınır. Meslektaşlarının yayınını engelleyici davranışlarda bulunamaz. Gazeteci, daha düşük ücrete çalışacağını bildirerek, başka bir gazetecinin işinin kendine verilmesini isteyemez; onun işten çıkartılmasına önayak olamaz.
19. ÇGD üyesi, zor duruma düşen arkadaşlarını yalnız bırakmamayı, işsiz meslektaşlarıyla dayanışma ve yardımlaşma içinde olmayı insanlık görevi bilir. Üyeler, yardımlaşma ve dayanışma görevini ihmal eden yönetim organlarını uyarmakla yükümlüdür.
20. ÇGD üyesi işveren temsilcisi, yukarıda sıralanan – “üyelik ilkelerine / meslek etik kuralları”na açıkça aykırı- tutum ve davranışları dışında çalışanları işten ayrılmaya zorlayamaz; eşit işe eşit ücret politikası uygular; çalışanlar arasında ayrımcılığa yol açan ücret politikası ve çalışma programından kaçınır.

DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE 10:

a. Genel Kurul,
b. Genel Yönetim Kurulu,
c. Denetim Kurulu,
d. Onur Kurulu.

GENEL KURUL

MADDE 11: Genel kurul, şube genel kurulları tarafından seçilen delegelerden oluşur. Şube genel kurulları, her 5 asıl üye için 1 delege seçer. Şube başkanları, genel yönetim ve denetim kurullarının asıl üyeleri ile derneğin kurucuları doğal delegedir.
Genel kurulun olağan toplantıları 2 yılda bir Mayıs ayında yapılır.
Genel Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü takdirde 2 ay öncesini ya da sonrasını kapsayan dönem içinde de genel kurul tarihini belirleyebilir. Genel kurul toplantısı en az 15 gün önceden yeri, saati ve gündemi ile bir gazetede duyurularak veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle delegeler toplantıya çağrılır.
Toplantı ertelenmişse, toplantı duyurusunun yapıldığı gazeteye ilan verilerek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle delegeler durumdan haberdar edilir.
Ertelenen toplantı en geç altı ay içinde yapılır.
Delegeler, ikinci toplantı tarihinden en az 15 gün önce, ertelenme nedenleri belirtilerek, ilk toplantı için uygulanan çağrı yöntemleriyle yeniden toplantıya çağrılır.
Genel kurul bir defadan çok ertelenemez. Genel kurul, olağan toplantıya Genel Yönetim Kurulu tarafından çağrılır. Yönetim ya da denetim kurullarının gerekli görmesi ya da delegelerin beşte birinin yazılı istemde bulunması durumunda, genel kurul olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantıya çağrı isteği ile birlikte gündemin de eklenmesi zorunludur. Olağanüstü toplantı isteği Genel Yönetim Kurulu’na bildirilir. Yönetim Kurulu, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 30 gün içinde olağanüstü toplantı isteğini yerine getirir. Genel Yönetim Kurulu’nun buna uymaması durumunda, olağanüstü toplantı isteminde bulunanlar, mahallin sulh hukuk yargıcına başvurma hakkına sahiptirler

TOPLANTI YETER SAYISI

MADDE 12: Genel kurul, delegelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Salt çoğunluğun sağlanamaması durumunda, en az bir hafta geçtikten sonra yapılacak ikinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurullarının asıl üye tamsayısı toplamının iki katından az olamaz.

GENEL KURUL TOPLANTISININ AÇILIŞI VE YÖNETİMİ

MADDE 13: Genel kurul toplantısı, çağrıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.
Delegeler, Genel Yönetim Kurulu’nca düzenlenmiş listede adlarının karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler. Toplanma yeter sayısının sağlandığı tutanakla saptandıktan sonra, genel başkan ya da görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi toplantıyı açar.
Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı ile yazman seçilerek divan kurulu oluşturulur.
Toplantıyı genel kurul başkanı, onun yokluğunda başkan yardımcısı yönetir. Yazmanların düzenleyeceği toplantı tutanağı, başkan ve yardımcısı tarafından da imzalandıktan sonra bütün tutanaklar, belgeler, yedi gün içinde yeni Genel Yönetim Kurulu’na verilir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 14: Genel kurul toplantısında yalnızca gündemde yer alan konular görüşülür. Toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konular da gündeme alınır. Genel kurul, şu konuları görüşüp karara bağlar:
1. Dernek organlarının seçimi (Gizli oy, açık sayım ve çoğunluk usulü ile yapılır. Genel Kurul kararıyla açık oylama da yapılabilir),
2. Tüzüğün değiştirilmesi,
3. Yönetim ve denetim organları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun aklanması,
4. Genel Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5. Gerekli taşınmaz malların satın alınması ya da satılması konusunda Genel Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
6. Derneğin meslekle ilgili federasyonlara katılmasına ya da bu kuruluşlardan ayrılmasına karar verilmesi,
7. Derneğin feshine karar verilmesi,
8. Derneğin uluslararası faaliyetlerde bulunması, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara yasalar çerçevesinde üye olarak katılması veya ayrılması,
9. Yasaların ve tüzüğün genel kurulca yapılmasını öngördüğü öteki görevlerin yerine getirilmesi,
10. Vakıf kurulması konusunun karara bağlanması, bu konuda Genel Yyönetim Kurulu’nun yetkili kılınması,
11. Sandık kurulması konusunda Genel Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
12. Yönetim ve denetim kurullarının başkan ve üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
13. Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının belirlenmesi.

GENEL KURUL KARARLARI

MADDE 15: Genel kurul kararları, toplantıda bulunanların oy çokluğu ile alınır. Karar oylaması yeter sayısı, yönetim ve denetim kurulları asıl üye tamsayısı toplamının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği ve derneğin feshiyle ilgili kararlar, toplantıda hazır bulunanların üçte iki çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve fesihle ilgili görüşmeler, tüzüğün özel maddelerine göre yapılır. Federasyonlara ve uluslararası kuruluşlara katılma ya da ayrılma kararı, toplantıda hazır bulunanların üçte iki çoğunluğu ile alınır.

GENEL YÖNETİM KURULU

MADDE 16: Genel Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından doğrudan seçilen bir genel başkan ile 8 üyeden oluşur; ayrıca 8 yedek üye seçilir. Genel Yönetim Kurulu, ilk toplantısında gizli oyla ve salt çoğunlukla, bir genel başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve genel sayman seçer. Genel Yönetim Kurulu, genel başkan ya da genel sekreterin düzenlediği gündemle ve üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır. İki toplantı arasındaki süre 30 günü geçemez. Toplantıyı genel başkan, onun yokluğunda başkan yardımcısı, onun da yokluğunda genel sekreter yönetir. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır; kabul ve ret oylarının eşitliği durumunda, başkanın bulunduğu tarafın kararı geçerli olur. Genel başkanlığın ölüm, istifa, tutukluluk, mahkûmiyet ya da başka bir nedenle boşalması durumunda, genel başkanlık görevini başkan yardımcısı yürütür. Genel Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında kabul edilirse, başkan yardımcısı başkan sıfatıyla görevini sürdürür. Aksi durumda, dernek genel kurulu en geç 30 gün içinde olağanüstü toplantıya çağrılır ve Genel Yönetim Kurulu yeniden seçilir. Çeşitli nedenlerle boşalan yönetim kurulu üyelikleri, genel kurulda aldıkları oy sayısına (oy sayısının eşitliği durumunda soyadına) göre yapılan sıralamada en başta yer alan yedek üyeden başlanarak doldurulur. İzin almaksızın ve geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste üç toplantıya katılmayan Genel Yönetim Kurulu üyesi, başkan tarafından yazı ile uyarılır; tutumunu sürdürmesi durumunda yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer. Genel sekreter profesyonel statüde çalıştırılacaksa, buna ilişkin esaslar Genel Yönetim Kurulu’nca belirlenir. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri, maddi olanak sağlanmasına ilişkin faaliyetlerde dernek karşısında taraf olamazlar. Genel Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de çağrılmasından sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri ya da denetim kurulu tarafından 30 gün içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması durumunda, dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine, mahallin sulh hukuk yargıcı, dernek üyeleri arasından üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 17: Genel Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:
a. Dernekler Yasası, tüzük hükümleri ve genel kurul kararları çerçevesinde derneği yönetmek..
b. Özel ve tüzelkişilerle kamu katları önünde derneği temsil etmek.
c. Gerekli durumlarda üyelerine geçici yetki vermek.
d. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi genel kurula sunmak.
e. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayla ilgili etkinlikler düzenlemek.
f. Başarılı gazetecileri özendirmek ve ödüllendirmek, bunun için yarışmalar düzenlemek.
g. Derneğin amacı doğrultusunda açık oturum, konferans, panel, seminer, sempozyum ve benzeri toplantılar düzenlemek; dergiler, bültenler, kitaplar yayımlamak.
h. Eğitim kursları açmak, gazetecilere burs vermek, yurtiçinden ve yurtdışından burs sağlamak.
i.Dernek tüzüğü ve yasaların yüklediği öteki görevleri yerine getirmek.
j. Sandık yönergesi hazırlayarak gerekli işlemleri yürütmek.
k. Uygun görülen yerlerde temsilcilik açmak.
l. Sivil toplum kuruluşlarıyla platform oluşturmak.
m. Dernekler Yasası ve ilgili mevzuat çerçevesinde gelir sağlamak, yurtiçinden ve yurtdışından ayni ve nakdi yardım alınmasına ve yardımda bulunulmasına karar vermek.
n. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak proje yürütülmesine karar vermek.

BAYRAM GAZETESİ

MADDE 18: Genel Yönetim Kurulu, yasal koşulları tamamladığı takdirde, bizzat ya da şube yönetimlerini görevlendirmek suretiyle dinsel bayram tatillerinde Bayram Gazetesi yayımlar. Genel Merkez ve şube yöneticileri, Bayram Gazetesi’nde yayımlanmak üzere sağladıkları ilan ve reklamlarla benzeri yayınlar için hiçbir ücret ya da komisyon isteyemezler.

DENETİM KURULU

MADDE 19: Denetim Kurulu, genel kurulda seçilen üç asıl üyeden oluşur; ayrıca üç de yedek üye seçilir. İlk toplantısında kendi içinde bir başkan seçer. Kurul, denetleme görevini 6 ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir raporla Genel Yönetim Kurulu’na duyurur. Dönem sonunda yaptığı denetimin ayrıntılı raporunu ise genel kurula sunar.

ONUR KURULU

MADDE 20: Onur Kurulu, genel kurulca seçilen 5 asıl üyeden oluşur; ayrıca 5 de yedek üye seçilir. Kurul ilk toplantısında bir başkan ile bir yazman seçer. Toplantılarda hazır bulunmayan üyenin yerine yedek üye görev yapar. Yedek üyeler, seçilirken aldıkları oy sayısına (oy sayısı eşitse, soyadı sırasına) göre toplantıya katılırlar. Kararlar, oy çokluğu ile alınır. Onur Kurulu’nun görevleri şunlardır:
1- Meslek onuruna, tüzüğe, derneğin ilke ve amaçlarına aykırı davranışlarda bulundukları, üyeler arasında dayanışmaya zarar verdikleri, derneğin saygınlığını zedeledikleri öne sürülen üyelerle ilgili soruşturma yapmak; savunmalarını alarak gerekiyorsa cezalandırmak.
Bu gibi durumlarda Onur Kurulu kendiliğinden harekete geçebileceği gibi, Genel Yönetim Kurulu’nca hazırlanan dosya üzerinden ve şube onur kurulundan gelecek dosya üzerinden de işlem yapabilir. Onur Kurulu ayrıca, en az 10 üyenin imzasını taşıyan başvuruyu gündeme alıp karara bağlar. Şube onur kurullarının kararlarına yapılan itirazlar da Genel Merkez Onur Kurulu tarafından sonuçlandırılır. Onur Kurulu kararları, dernek yayın organları veya açıklamalarıyla üyelerine ve gerekirse kamuoyuna duyurulur.
Onur kurulunun vereceği cezalar şunlardır:
a. Uyarma,
b. Kınama
c. Geçici çıkarma (Bir yıldan fazla olamaz)
d. Sürekli çıkarma.
2- Üyeler arasında çıkabilecek mesleki anlaşmazlıkları çözmek.

MADDE 21: Genel Merkez Onur Kurulu kararları, taraflara tebliğ edildiği anda yürürlüğe girer. Çıkarma cezasına çarptırılan üyenin (varsa) yöneticilik sıfatı da sona erer. Onur Kurulu kararlarına itirazlar, ilk olağan genel kurul toplantısında görüşülüp karara bağlanır. Genel kurulun itirazı gündeme alması durumunda verilecek karar kesindir. Gündeme almama kararı da bu niteliktedir. Genel kurul, geçici ya da sürekli çıkarma cezası verilen ve cezaya itiraz eden üyeyi dinleme kararı alabilir. Onur Kurulu’nun kendiliğinden harekete geçerek yaptığı işlemin sonucuna, Genel Yönetim Kurulu, Onur Kurulu önünde itiraz hakkına sahiptir. Onur Kurulu’nun kararında direnmesi durumunda, son kararı dernek genel kurulu verir.

DERNEĞİN GELİRLERİ

MADDE 22: Derneğin gelirleri; giriş ödentisi, aylık ödenti, bağış ve yardımlar, derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, yasaların derneklere sağladığı öteki gelirler; balo, dinleti, piyango, sergi, yayın, konferans gibi etkinliklerden sağlanan gelirlerden ibarettir. Derneğe giriş ve aylık ödentilerin miktarı Genel Kurul kararıyla belirlenir.

a. Giriş ödentisi 20,00 TL’dir.

Şubelerin topladığı giriş ve aylık ödentilerin yarısı Genel Merkez’e gönderilir.

DEFTER VE KAYITLAR

MADDE 23: Dernek çalışmaları için aşağıdaki defterlerin tutulması zorunludur:
1. Üye kayıt defteri,
2. Karar defteri,
3. Gelen ve giden evrak defteri,
4. İşletme hesabı defteri,
5. Demirbaş defteri,
6. Alındı belgesi kayıt defteri.

MAL EDİNİLMESİ

MADDE 24: ÇGD, amaç ve çalışmalarının gerektirdiği taşınır ve taşınmaz malları edinebilir. Derneğin barınması, amaç ve çalışmaları için edinilmiş ve edinilecek taşınmaz malların satılması, genel kurula katılan üyelerin üçte birinin ya da Genel Yönetim Kurulu’nun yazılı önerisi üzerine, genel kurul tarafından karara bağlanır. Satış kararı, toplantıda hazır bulunanların üçte iki çoğunluğu ile alınır. Aynı hükümler geçerli olmak üzere, şubeler de şube genel kurul kararıyla taşınır ve taşınmaz mal edinebilir. Şubeler edindikleri malları, yasa ve yönetmelik çerçevesinde, dernek merkezine ve mülki idare amirliğine bildirir.

SANDIK KURMA

MADDE 25: Üyelerin yiyecek, giyecek gibi zorunlu gereksinimlerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi isteklerini karşılamak amacıyla genel kurul kararıyla sandık kurulabilir. Şubeler, şube genel kurulu kararıyla sandık kurabilir. Sandığın yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve genel kurulca kabul edilen bir sandık yönergesi bulunur. Sandığın faaliyetleri, ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

BORÇLANMA

MADDE 26: Dernek, taşınmaz mal edinmek ve çeşitli tesisler kurmak amacıyla başta bankalar olmak üzere resmi ve özel kredi kurumlarından borçlanma yoluna gidebilir. Borçlanmaya ilişkin kararlar, Genel Kurul ve Genel Yönetim Kurulu’nca alınır. Genel Kurul borçlanmaya ilişkin kararlarını toplantıda hazır bulunanların üçte iki çoğunluğuyla alır. İvedi durumlarda Genel Yönetim Kurulu, Genel Kurul kararı olmaksızın da borçlanmaya gidilebilir. Ancak, Genel Yönetim Kurulu’nun borçlanma miktarı, derneğin nakit varlıklarının miktarından fazla olamaz. Şubeler de yukarıda belirtilen usullerle borçlanma yoluna gidebilir.

ŞUBELER

MADDE 27: Genel Kurul ya da Genel Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü yerlerde şube ve temsilcilik açabilir. Bu amaçla, Genel Yönetim Kurulu’nun yetki verdiği en az 3 kişi, şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirine yazılı başvuruda bulunur. Başvuru yazısında kurucuların ad, soyad, baba adı, doğum yeri ve yılı, meslek ve sanat, ikametgâh yeri ve uyruk bilgileri ile şube adresi bildirilir; yazıya, dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgesi eklenir. Şube kurucularının, şubenin açılacağı yerde en az 6 aydan beri ikamet etmeleri zorunludur.

ŞUBE ORGANLARI

MADDE 28: Şube organları; şube genel kurulu, şube yönetim kurulu, şube denetim kurulu ve şube onur kurulundan oluşur.

ŞUBE GENEL KURULU

MADDE 29: Şube genel kurulu, şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Şube genel kurulu, dernek genel kurul toplantısından en az 2 ay önce tamamlanır. Bu koşulu yerine getirmeyen şube, dernek genel kurulunda temsil hakkını yitirir; ayrıca şube yönetim kurulu müstafi duruma düşer. Genel Yönetim Kurulu tarafından atanan geçici Yönetim Kurulu, şube genel kurulunu 3 ay içinde toplantıya çağırır. Şube genel kurulu, şube yönetim ve denetim kurullarının raporlarını görüşür; yönetim kurulunun hazırladığı bütçeyi aynen ya da değiştirerek onaylar; şube organları ile dernek genel kuruluna katılacak delegeleri seçer. Her 5 asıl üye için 1 delege seçilir. Şube genel kurullarında kararlar oy çokluğu ile alınır. Şube organları için seçim gizli oy, açık sayım ve çoğunluk sistemine göre yapılır. Genel Kurul kararıyla açık oylama yapılabilir. Şubenin kuruluş sürecinde ilk olağan genel kurul, kuruluş bildiriminden itibaren 6 ay içinde toplanır. Bu koşulun yerine getirilmemesi durumunda şube feshedilmiş sayılır.

ŞUBE YÖNETİM KURULU

MADDE 30: Şube yönetim kurulu, şube genel kurulu tarafından seçilen 5 asıl üyeden oluşur; ayrıca 5 yedek üye seçilir. Şube yönetim kurulu, ilk toplantısında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir de sayman seçer; çalışmalarını Genel Yönetim Kurulu’yla ilgili tüzük hükümlerine göre yürütür; sosyal etkinliklerini gerçekleştirebilmek için lokal açabilir. Şube yönetim kurulları tüm çalışmalarını Dernekler Yasası, dernek tüzüğü, dernek genel kurulu ve genel yönetim kurulu kararları doğrultusunda yürütür. Genel Yönetim Kurulu’nca görevden alınan şube yönetim kurulunun yerine atanan geçici yönetim kurulu, en geç üç ay içinde şube genel kurulunu toplamak zorundadır.

ŞUBE DENETİM KURULU

MADDE 31: Şube denetim kurulu, şube genel kurulunda seçilen 3 asıl üyeden oluşur; ayrıca 3 yedek üye seçilir. İlk toplantısında bir başkan seçer. Denetim görevini altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve sonucunu şube yönetim kuruluna iletir. Dönem sonunda yapılan ayrıntılı denetimin raporu da şube genel kuruluna sunulur.

ŞUBE ONUR KURULU

MADDE 32: Şube onur kurulu, şube genel kurulunda seçilen 3 kişiden oluşur; ayrıca 3 yedek üye seçilir. Kurul ilk toplantısında bir başkan ve bir yazman seçer. Boşalan üyelik, yedek üyenin çağrılmasıyla doldurulur. Kararlar oy çokluğu ve gizli oyla alınır. Çalışmalarını tüzüğün 20. maddesine göre yürütür ve uyarma ya da kınama cezası verebilir. Dernekten çıkarma cezasının verilmesi gerektiği sonucuna varırsa, hazırlayacağı raporu, merkez onur kuruluna iletilmek üzere şube başkanına sunar. Şube onur kurulu kararlarına itirazlar, tüzüğün 21. maddesindeki usul çerçevesinde, şube genel kurulu ya da merkez onur kurulu tarafından sonuçlandırılır.

TEMSİLCİLİK

MADDE 33: Genel Kurul ya da Genel Kurul’un yetkili kıldığı Genel Yönetim Kurulu kararıyla, gerekli görülen il, ilçe gibi yerleşim yerlerinde temsilcilik açılabilir. Şubeler temsilcilik açamaz. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilemezler. Temsilci veya temsilciler Genel Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Temsilciliğin adresi, atanan temsilci tarafından, bulunduğu yerin mülki idare amirliğine yazı ile bildirilir. Temsilcilik, kendisine en yakın şubeye bağlı olarak faaliyetlerini sürdürür. Şubenin üyelerine sunduğu olanaklardan yararlanır. Genel Yönetim Kurulu kararıyla, gerekli görülen durumlarda temsilci veya temsilcilerin görevlerine son verilir. Son verme kararında gerekçeleri de açıklanır.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 34: Tüzükte değişiklik yapılabilmesi için, buna ilişkin istemin öncelikle Genel Yönetim Kurulu ya da en az 10 üyenin imzaladığı ortak önergeyle, genel kurul başkanlığına sunulması gerekir. Önergelerin okunmasından sonra görüşmelere geçilir. Aynı konuda farklı önergeler varsa, genel kurul başkanlığı, genel kurulun salt çoğunluğunun onayı ile, tarafların eşit biçimde temsil edileceği tüzük komisyonu oluşturabilir. Tüzük komisyonu raporunu sunduktan sonra, önerge sahipleri ile, lehte ve aleyhte olanlar görüşlerini belirtirler. Toplantıda hazır bulunanların üçte iki çoğunluğunun onay vermesi ile tüzük değişikliği gerçekleşmiş olur. Yasa değişikliklerinin zorunlu kıldığı tüzük değişiklikleri için oy çokluğu ile karar verilir.

FESİH

MADDE 35: Derneğin tüzelkişiliğinin sona ermesine karar verebilmek için dernek genel kuruluna katılma hakkına sahip üyelerden en az üçte ikisinin toplantıya katılması zorunludur. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı için yasaya uygun çağrı yapılır. İkinci toplantıda üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Fesih kararı, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Derneğin feshedildiği, yedi gün içinde en büyük mülki amire yazı ile bildirilir. Genel kurul, fesih durumunda derneğin mal varlığının aynı amaçla kurulmuş bir meslek örgütüne ya da Birleşmiş Milletler’in 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde yazılı hakları savunmak için faaliyet gösteren vakıf ve derneklere devrine karar verebilir. Bu durumda devir işlemlerini yürütmek üzere bir kurul oluşturulur.

KURUCULAR

MADDE 36: Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin kurucuları şunlardır:

Adı, Soyadı,Doğum Yeri ve YılıMesleğiUyruğu
Alaattin OrhanKırşehir-1955GazeteciT.C.
Mehmet GençÇorum-1955GazeteciT.C.
Osman Z. YükselNevşehir-1956GazeteciT.C.
Necmiye AbaAnkara-1952GazeteciT.C.
Alaattin SevimAnkara-1953GazeteciT.C.
Mehmet ÖztoprakÇankırı-1955GazeteciT.C.
Cengiz KuşçuoğluAydın-1957GazeteciT.C.

KURUCULARIN İKAMETGÂH ADRESLERİ

Alaattin Orhan
Mehmet Genç
Osman Z. Yüksel
Mehmet Öztoprak
Necmiye Aba
Alaattin Sevim
Cengiz Kuşçuoğlu
:Örnek Mah. D-13. Blok, Telsizler- Ankara
:GMK Bulvarı 131/7, Maltepe-Ankara
:4. Cadde 67. Sok. No:1/2, Emek Ankara
:Çakıltaşı Sok. No:6/14, Aydınlıkevler-Ankara
:29 Ekim İlkokulu Arkası, No: 275, Hasköy-Ankara
:Sanatoryum Cad. No:8, Ankara
:Gençlik Cad. No:6/7, Anıttepe-Ankara

YÜRÜRLÜK

MADDE 37: ÇGD’nin 18.12. 2005 tarihinde toplanan olağanüstü genel kurulunda kabul edilen ve yürürlük maddesi dahil 37 maddeden oluşan bu tüzük, yasal sürecin tamamlanmasıyla yürürlüğe girer.